KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. godini. – TREĆI UPISNI ROK – možete preuzeti ovde

Prijavljivanje kandidata 23. septembar do 1. oktobra 2020. godine

Polaganje prijemnog ispita: 2. oktobra u 12.00

Upis od 5. do 7. oktobra 2020. godine

DIREKTAN UPIS NA FAKULTET – BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA!

Kandidati koji su polagali prijemni ispit na bilo kom fakultetu ili visokoj školi koji je sličan prijemnom ispitu Fakulteta za menadžment Zaječar, ostvaruju pravo na direktan upis bez polaganja prijemnog ispita.

Upis do 16. septembra 2020. godine

Prijavljivanje online na sajtu fakulteta OVDE.

Predaja dokumentacije do 16. septembra 2020. godine

Potrebna dokumentacija:

– potvrda o polaganju prijemnog ispita

– diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (overena fotokopija);

– svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (overene fotokopije);

– izvod iz matične knjige rođenih;

– dve fotografije za indeks, 4,5 x 3,5 cm.;

– 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Fakultet);

– dokaz o uplati I rate školarine.

POVOLJNOSTI UPISA NA  STUDIJE FAKULTETA

u akademskoj 2020/21. godini

  

BESPLATAN UPIS I ŠKOLARINA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA za kandidate sa prosekom iz srednje škole 5,00

20% POPUSTA NA UPIS I ŠKOLARINU 

  • Prijavljeni kandidati na osnovne studije sa prosekom iz srednje škole višim od 4,5
  • Prijavljeni kandidati iz porodica sa jednim roditeljem ( samohrani roditelji)
  • Prijavljeni kandidati sa invaliditetom
  • Prijavljeni kandidati – deca palih boraca iz ratova devedesetih
  • Diplomirani studenti Osnovnih studija Fakulteta za menadžment, koji imaju prosećnu ocenu veću od 9,50
  • Prijavljeni kandidati za doktorske studije koji su ostvarili prosečnu ocenu na osnovnim i master studijama veću od 9,50

30% POPUSTA NA UPIS I ŠKOLARINU za drugog člana porodice, a za trećeg člana porodice besplatno

10 % POPUSTA ZA PLAĆANJE UPISA I ŠKOLARINE U CELOSTI

 Napomena: Studenti koji ostvaruju pravo po više osnova, OSTVARUJU PRAVO   SAMO PO JEDNOM OSNOVU!

  

ŠKOLARINA:

Osnovne studije: 120.000 dinara po godini

Master studije : 150.000,00 dinara

Doktorske studije: 150.000 dinara po godini

Napomena: UDŽBENICI I NASTAVNI MATERIJALI DOBIJAJU SE BESPLATNO!

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2020/21-Septembarski rok Preuzmite oglas konkursa ovde

Fakultet za poslovne studije Požarevac upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE

za sticanje zvanja

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Studijski program Osnovnih akademskih studija ekonomije, pored ekonomskih znanja, nudi studentima i bliže upoznavanje sa praktičnim znanjima o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada.

Prijemni ispit se polaže iz predmeta: informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja.

Od ponuđenih ČETIRI biraju se DVA predmeta.
Fakultet je štampao Priručnik za polaganje prijemnih ispita.

Priručnik za polaganje prijemnog ispita možete nabaviti u biblioteci F.P.S. Požarevac ul. Lole Ribara 31.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

Diploma o završenoj srednjoj školi;

Četiri svedočanstva završene srednje škole;

Izvod iz matične knjige rođenih ;

Uplatu izvršiti na tekući račun:

Novi žiro račun Fakulteta za poslovne studije Požarevac

105-10906-97

 

U pozivu na broj studenti upisuju broj svog indeksa-PO

Primer:

F/001/11-PO ili F/001/11-II-PO

Prilikom uplata PRIMALAC JE UNIVERZITET MEGATREND-FMZ

Uverenje o državljanstvu.

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije.

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem  pozovite Fakultet za poslovne studije Požarevac na telefon  012/555-234 .

Lole Ribara 31 ,Požarevac